Hoogoorddreef 83

1101 BB Amsterdam

0203626156

0615300037

Ma - Fri: 9:00 - 17:30

Za-Zo: Gesloten

 

Algemene voorwaarden van FLEXX Car Detailing

1. Definities In deze voorwaarden wordt onder de volgende begrippen verstaan:
1.1: Consument: een wederpartij, natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf
1.2: FLEXX Car Detailing, het bedrijf dat de omschreven dienstverlening uitvoert waarop de algemene voorwaarden van toepassing zijn.
1.3: Bedrijf: een wederpartij, rechtspersoon, handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
1.4: Object: de zaak waarop een offerte of een overeenkomst betrekking heeft.

2. Toepasselijkheid
2.1: Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbehandelingen van FLEXX Car Detailing evenals op de tussen FLEXX Car Detailing en de wederpartijgesloten overeenkomsten en de daaraan voorafgaande rechtsbetrekkingen, ongeacht de woon-of vestigingsplaats(en) van de bij die overeenkomst betrokken partijen en ook ongeacht de plaats waar de overeenkomst tot stand is gekomen dan wel dient te worden uitgevoerd. De algemene voorwaarden zijn aan de wederpartij voor of bij het sluiten van de overeenkomst ter hand gesteld of bevinden zich ter inzage in het bedrijfspand.
2.2: Onverminderd het bepaalde in het vorige lid kan de wederpartij deze algemene voorwaarden op aanvraag, kosteloos toegezonden krijgen.
2.3: Deze algemene voorwaarden zullen te allen tijde prevaleren boven die, welke eventueel door de wederpartij worden gehanteerd. Voor zover nodig wijst: FLEXX Car Detailing hierbij uitdrukkelijk de toepasselijkheid van die algemene voorwaarden van de wederpartij van de hand.
2.4: Indien enige bepaling van deze voorwaarden wordt vernietigd, dan wel nietig of aan de andere kant niet afdwingbaar blijkt, zal het eventueel wel rechtsgeldige gedeelte daarvan in stand blijven. Het vernietigde, nietige of niet afdwingbare gedeelte zal worden vervangen door een bepaling die de bedoelingen van die oorspronkelijke bepaling weergeeft voor zover maximaal rechtens toegestaan.

3. Offertes
3.1: Een offerte van FLEXX Car Detailing is een uitnodiging tot het doen van een aanbod en kan schriftelijk of mondeling worden gedaan.
3.2: Mocht een offerte als aanbod worden aangemerkt of kunnen worden beschouwd, dan wordt dit geacht vrijblijvend te zijn gedaan, ook indien de offerte een termijn voor aanvaarding inhoudt of anderszins uit de offerte voortvloeit dat zij onherroepelijk is.
3.3: Indien het in de offerte opgenomen aanbod niet vrijblijvend is, is het gedurende twee weken na dagtekening daarvan geldig, tenzij FLEXX Car Detailing in de offerte uitdrukkelijk anders heeft bepaald.
3.4: Hoewel FLEXX Car Detailing de nodige zorgvuldigheid zal betrachten bij het formuleren van zijn offertes, waaronder begrepen prijslijsten, brochures en andere gegevens die op enige (aanstaande) rechtsbetrekking tussen FLEXX Car Detailing en wederpartij kan (gaan) duiden, kunnen de uiteindelijk uit te voeren werkzaamheden dan wel de kosten daarvan hiervan afwijken, zet- en drukfouten nog voorbehouden, FLEXX Car Detailing kan dan ook niet instaan voor de juistheid en volledigheid van hierin opgenomen gegevens, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen.

4. Prijzen
4.1: Indien de wederpartij consument is, gelden prijzen inclusief BTW en overige heffingen, tenzij door FLEXX Car Detailing anders wordt vermeld. Indien de wederpartij geen consument is, gelden prijzen exclusief BTW en overige heffingen, tenzij door FLEXX Car Detailing anders wordt vermeld.
4.2: Indien na totstandkoming van een overeenkomst en voor het overeengekomen tijdstip op-of aflevering en/of van de werkzaamheden de prijzen van hulpmaterialen, grondstoffen of onderdelen, de lonen of welke prijsbepalende factor dan ook zijn gewijzigd, mag FLEXX Car Detailing de prijs overeenkomstig aanpassen. Indien de prijswijziging naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn, is de consument bevoegd de overeenkomst te ontbinden.
4.3: Prijsverhogingen voorvloeiende uit op verzoek van de wederpartij verrichte aanvullingen en/of wijzigingen van de overeenkomst, zijn voor rekening van de wederpartij.
4.4: Ter zake van de uitgevoerde werkzaamheden wordt door FLEXX Car Detailing op verzoek van de wederpartij een gespecificeerde nota verstrekt. Indien vooraf een prijs is overeengekomen, wordt op verzoek van de wederpartij een schriftelijke specificatie van de werkzaamheden verstrekt.
4.5: De wederpartij dient eventuele bezwaren tegen enige nota of factuur binnen 8 dagen na ontvangst daarvan kenbaar te maken.
4.6 De informatie op onze websites/folders/flyers etc. wordt met grote zorgvuldigheid samengesteld en onderhouden. Ondanks onze zorgvuldigheid kan het voorkomen dat u typefouten aantreft. Voor dergelijke fouten aanvaardt FLEXX Car Detailing geen aansprakelijkheid


5. Betalingen
5.1: Betaling dient te geschieden direct voor de op- of aflevering van het object, tenzij partijen aan de andere kant (bijvoorbeeld vooruitbetaling) zijn overeengekomen.
5.2: Indien betaling na de op-of aflevering van het object wordt overeengekomen, is de wederpartij verplicht de verschuldigde vergoeding of het resterende gedeelte te voldoen binnen 14 dagen na factuurdatum.
5.3: De vordering van FLEXX Car Detailing is evenwel terstond geheel opeisbaar, waarbij het verzuim van de wederpartij tegelijkertijd intreedt, indien: (a): de wederpartij een verzoek tot surseance van betaling indient of surseance van betaling is verleend, haar faillissement is aangevraagd, of zij in staat van faillissement is verklaard of tot boedelafstand overgaat; (b): beslag op het geheel, dan wel een gedeelte van het eigendom van de wederpartij wordt opgelegd; (c): de wederpartij haar bedrijf, of althans een wezenlijk deel daarvan, staakt, vervreemdt of op andere wijze voortzet.
5.4: Schulden van de wederpartij- ongeacht uit welke hoofde dan ook- dienen aan FLEXX Car Detailing contant of via girale of bancaire overschrijving te worden voldaan.
5.5: De wederpartij wordt in de wederkerige overeenkomst FLEXX Car Detailing geacht als eerste te presteren. De prestatie van FLEXX Car Detailing bestaat in dit verband uit op , of aflevering van het object.
5.6: Indien de wederpartij enig verschuldigd bedrag niet tijdig voldoet, is zij, vanaf het moment dat de ingevolge dit artikel bepaalde termijn voor nakoming is verstreken een rente verschuldigd van 1% per maand (waarbij een gedeelte van een maand als maand wordt beschouwd) over het verschuldigde bedrag, tot aan de algehele voldoening daarvan.
5.7: Alle door FLEXX Car Detailing redelijkerwijs te maken kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte door de wederpartij van al hetgeen zijn aan FLEXX Car Detailing is verschuldigd, komen voor rekening van de wederpartij.
5.8: Indien FLEXX Car Detailing de wederpartij in rechte moet betrekken om naleving van de overeenkomst af te dwingen, is de wederpartij gehouden alle in verband met de gerechtelijke procedure gemaakte kosten, zoals de kosten voor rechtsbijstand en raadslieden, te betalen indien FLEXX Car Detailing geheel of gedeeltelijk in het gelijk wordt gesteld.

6. Garantie
6.1: FLEXX Car Detailing garandeert dat de door haar verrichte of aan derden uitbestede werkzaamheden naar goed vakmanschap worden uitgevoerd.
6.2: FLEXX Car Detailing kan ten behoeve van de wederpartij, bij sommige behandelingen, een document afleveren waarin garantiebepalingen voorkomen betreffende de gebruikte schoonmaakmaterialen.
6.2.1 Ten aanzien van bij de werkzaamheden gebruikte zaken die niet door FLEXX Car Detailing zelf zijn vervaardigd geldt de garantie en de garantietermijn, voor zover van toepassing, van de betreffende leverancier of fabrikant.
6.3: De in A lid 1 van dit artikel omschreven garantie geldt niet in het geval van: (a): gebreken die het gevolg zijn van een niet door of namens FLEXX Car Detailing onzorgvuldige uitgevoerde behandeling en/ of blootstelling van het object aan extreme omstandigheden dan wel het gevolg zijn van niet door of namens FLEXX Car Detailing bij uitvoering gemaakte constructiefouten met betrekking tot het object. (b): Gebreken die zijn ontstaan door het gebruik van zaken die door de wederpartij aan FLEXX Car Detailing ter beschikking zijn gesteld tenzij de opdracht strekt tot opheffing van die gebreken; (c): Bij daglicht niet met het blote oog waarneembare kleurverschillen in de laklaag van het object; (d): Aantasting van de laklaag van het object die is ontstaan: – door een van buiten komende oorzaak; – aan niet door FLEXX Car Detailing aangebrachte (reinigings)materialen of niet door FLEXX Car Detailing bewerkte delen; (e): gebreken aan objectie die na aflevering door FLEXX Car Detailing niet in de onderneming van FLEXX Car Detailing een nadere behandeling hebben ondergaan, terwijl deze nadere behandeling naar goed vakgebruik wel noodzakelijk was en waarvan de noodzaak door FLEXX Car Detailing schriftelijk aan de wederpartij uiterlijk bij op- of aflevering van het object kenbaar is gemaakt. Deze uitsluiting geldt alleen als verband bestaat tussen het gebrek en het verzuim; (f): zaken dan wel werkzaamheden ten aanzien waarvan FLEXX Car Detailing bij het sluiten van de overeenkomst uitdrukkelijk te kennen geeft, dat hij zich niet kan verenigen met een aan hem door de wederpartij voorgeschreven keuze van materialen, onderdelen of werkmethode; (g): te bewerken zaken, die zich in een staat bevinden die het onmogelijk maakt de aanwezige gebreken waaronder corrosie, steenslag, verkleuring van lak, krassen en andere schade aan het voertuig binnen het kader van wat is overeengekomen afdoende te verhelpen of te verwijderen, evenals wanneer de zaken niet in de onderneming van FLEXX Car Detailing zijn voorbewerkt.
6.4. De aanspraak op garantie, zoals bedoeld in dit artikel A vervalt indien: (a) de wederpartij het object niet binnen de door FLEXX Car Detailing vastgestelde termijn beoordeling/ controle aanbiedt aan welke beoordeling/ controle voor de wederpartij geen kosten zijn verbonden; (b) de wederpartij bij zichtbare gebreken haar reclames niet binnen een maand na aflevering van het object schriftelijk met een duidelijke omschrijving van de klachten bij FLEXX Car Detailing indient; ( c) de wederpartij geen consument is, bij niet uiterlijke zichtbare gebreken haar reclames niet binnen 14 dagen na het ontdekken van deze gebreken schriftelijk en met een duidelijke omschrijving van de klachten bij FLEXX Car Detailing indient. (d): de wederpartij FLEXX Car Detailing niet in de gelegenheid stelt om het gebreke te verhelpen.

7. Aansprakelijkheid
7.1: FLEXX Car Detailing is niet aansprakelijk voor diefstal of verlies van zaken van de wederpartij en/of derden die zicht in of aan het object bevinden en die FLEXX Car Detailing uit welken hoofde dan ook onder zich heeft. Onder zaken van de wederpartij wordt tevens begrepen lading, inventaris en schriftelijke bescheiden en waardepapieren.
7.2: FLEXX Car Detailing is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst of enige schade voortvloeiend uit of verbandhoudend met het niet kunnen realiseren van termijnen als bedoeld in art.8 en het afbreken van voorafgaande onderhandelingen.
7.3: De in dit artikel 9 uiteengezette aansprakelijkheidsbeperkingen van FLEXX Car Detailing zijn niet van toepassing voor zover dit in strijd is met toepasselijk dwingend recht of voor zover de schadeveroorzakende gebeurtenis is veroorzaakt door opzet of bewust roekeloosheid van FLEXX Car Detailing of haar hoogste leidinggevend personeel.
7.4: De ophaal en wegbrengservice van de auto van de wederpartij is alleen mogelijk voor auto’s die all risk zijn verzekerd. Vervoer vindt alleen plaats op eigenrisico van de eigenaar van het voertuig.
FLEXX Car Detailing is op geen enkele manier aansprakelijk voor eventuele motorschade en andere gebreken die tijdens/na het ophalen/wegbrengen of verplaatsen van het voertuig ondekt worden.
7.5: FLEXX Car Detailing is niet aansprakelijk voor motorschade en/of schade aan electronica ontstaan door het reinigen en/of afspuiten van de motor met hoge druk, motor reinigen is op eigen risico van de wederpartij.
7.6: FLEXX Car Detailing is niet aansprakelijk voor boetes van Politie en andere wethandhavers i.v.m folie beplakte autoruiten. Alle boete bedragen zijn voor rekening van de tegenpartij.
7.7: De eigenaar van het voertuig is zelf aansprakelijk voor het achterlaten van het voertuig bij FLEXX Car Detailing. Bij diefstal, vernieling, brandschade, waterschade, natuurrampen is de eigenaar van het voertuig zelf aansprakelijk en zal zijn/haar eigen verzekering moeten gebruiken om de schade te verhalen, FLEXX Car Detailing is op geen enkele wijze aansprakelijk.
7.8: FLEXX Car Detailing is niet aansprakelijk voor ramen die na behandeling met folie niet of slecht werken. Alle kosten van ruitreparatie en/of vervanging zijn voor rekening van de tegenpartij.
7.9: Indien de met folie beplakte autoruiten de ooraak zijn van een ongeval/aanrijding is FLEXX Car Detailing hiervoor op geen enkele manier aansprakelijk.
Alle aansprakelijkheden/kosten zijn te verhalen bij de eigenaar van het voertuig.
7.9.1: FLEXX Car Detailing is op geen enkele wijze aansprakelijk voor persoonlijke ongelukken en/of schade aan het voertuig die in en om de werkplaats van FLEXX Car Detailing gebeuren.


8. Overmacht
8.1 Een tekortkoming van FLEXX Car Detailing zal haar niet worden aangerekend indien zij in een toestand van overmacht verkeert.
8.2 Onder overmacht wordt verstaan: een tekortkoming die FLEXX Car Detailing niet kan worden toegerekend doordat zij niet te wijten is aan schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of naar het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt, waaronder begrepen het geval, dat FLEXX Car Detailing door een (toerekenbare) tekortkoming of onzorgvuldigheid van derden niet in staat is haar diensten te verrichten. Onder overmacht wordt mede begrepen: (a): bedrijfsstoornis of bedrijfsonderbreking van elke aard, en onverschillig op welke wijze ontstaan. (b): vertraagde of te late toelevering door een of meerdere leveranciers van FLEXX Car Detailing (c): transportmoeilijkheden of belemmeringen van welke aard dan ook, waardoor het vervoer naar FLEXX Car Detailing toe of van FLEXX Car Detailing naar de wederpartij wordt gehinderd of belemmerd;

9. Ontbinding
9.1 Ontbinding van de overeenkomst vindt plaats door een schriftelijke verklaring van de daartoe gerechtigde. Alvorens een schriftelijke ontbindingsverklaring tot een partij wordt gericht zal deze te allen tijde de ander schriftelijk in gebreke stellen en deze een redelijke termijn gunnen om alsnog zijn verplichtingen na te komen dan wel tekort- komingen te herstellen waarbij tekortkomingen nauwkeurig, schriftelijk omschreven dienen te worden.
9.2 Indien de wederpartij niet, niet tijdig, niet volledig of niet behoorlijk voldoet aan enige betalingsverplichting, voorvloeiende uit enige met FLEXX Car Detailing gesloten overeenkomst. En zoals uiteengezet in artikel 5 van deze algemene voorwaarden, kan FLEXX Car Detailing zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
9.3 Indien de wederpartij een natuurlijke persoon is, hebben de gezamenlijke erfgenamen bij zijn/haar overlijden, de mogelijkheden om de werkzaamheden volledig uit te laten voeren, dan wel begonnen werkzaamheden te doen staken met vergoeding van de kosten van al door FLEXX Car Detailing verrichte werkzaamheden. De gezamenlijke erfgenamen dienen binnen 1 maand na overlijden van de wederpartij FLEXX Car Detailing schriftelijk kenbaar te maken voor welke mogelijkheid wordt gekozen, bij gebreke, waarvan FLEXX Car Detailing het recht heeft de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden.

10. Eigendomsvoorbehoud en retentierecht
10.1 Alle in het kader van een specifieke overeenkomst (op)geleverde en nog (op) te leveren objecten blijven uitsluitend eigendom van FLEXX Car Detailing totdat alle vorderingen in het kader van die specifieke overeenkomst die FLEXX Car Detailing heeft of zal verkrijgen op de wederpartij volledig zijn betaald.
10.2 Totdat de wederpartij aan FLEXX Car Detailing alle in het kader van een specifieke overeen- komst verschuldigde bedragen heeft voldoen, kan: FLEXX Car Detailing de desbetreffende zaken van de wederpartij onder zich houden, en daarop zijn vordering met voorrang verhalen, tenzij de wederpartij ter voldoening van deze bedragen voldoende zekerheid stelt.

11. Geschillen
11.1 Een consumentengeschil kan naar keuze van de consument aanhangig gemaakt worden bij een bevoegd burgerlijke rechter gevoegd bij een arrondissementsrechtbank, van het Arrondissement waarin FLEXX Car Detailing gevestigd is en/of zaak doet, voor zover het een geschil betreft dat tot de bevoegdheid van een arrondissementsrechtbank behoort.

12. Toepasselijk recht Op deze voorwaarden en op aanbiedingen en overeenkomsten waarop de voorwaarden geheel of gedeeltelijk betrekking hebben, evenals op geschillen die uit deze voorwaarden voortvloeien of daarmee verband houden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing!

12.1 De eigenaar van het voertuig is op de hoogte van alle beschreven voorwaarden en is daarmee akkoord.


Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij voorwaarden.net